Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Korzystanie z witryny internetowej Sat24 i powiązanych z nią stron internetowych, nad którymi Sat24 ma bezpośrednią lub pośrednią kontrolę (zwane dalej łącznie \"Sat24\"), podlega następującym warunkom i ograniczeniom. Dostęp i korzystanie z tych stron internetowych (zwanych dalej łącznie \"strony\") oznacza, że użytkownik wyraził zgodę na następujące warunki.

Wszelka odpowiedzialność Sat24 za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania ze stron jest zdecydowanie wykluczona. Nie udziela się żadnych gwarancji w zakresie bezbłędnego i nieprzerwanego działania stron.

Nie udziela się żadnej gwarancji lub zabezpieczenia, bezpośrednio czy pośrednio, w odniesieniu do kompletności i dokładności informacji publikowanej na stronach lub na serwisie do którego strony zapewniają dostęp. Sat24, zarówno kierownictwo jak i pracownicy Sat24, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za informacje lub zalecenia opublikowane na stronach lub na serwisie do których zapewniają one dostęp. Wszelkie zmiany, dotyczące informacji lub zaleceń, mogą zostać naniesione bez uprzedniego powiadomienia.

Wszelkie dane przedstawione na stronach, w tym tekst, fotografie, ilustracje, grafiki, nazwy lub nazwy handlowe, logo, produkty i znaki usługowe stanowią własność Sat24 lub są licencjonowane przez Sat24 i są chronione prawem autorskim, prawem dotyczącym znaku handlowego lub prawem własności intelektualnej.To prawo własności lub własności intelektualnej jest niezbywalne i w żaden sposób nie może zostać przeniesione na osoby trzecie lub podmioty, mające dostęp do stron.

Odniesienia lub hiperłącza do innych serwisów, które nie są własnością jednej ze stron, służą jedynie do przekazywania informacji dla użytkowników witryny. Sat24 nie udziela żadnej gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości tych stron.

Zabrania się następujących działań bez uprzedniej pisemnej zgody inicjatora: kopiowanie, redystrybucja, wydawanie, transmisja (n.p. za pośrednictwem internetu) lub udostępnianie całości lub części licencjonowanych danych i produktów w celach komercyjnych.